За какво трябва да се молим?

от Gospel Translations Bulgarian

Направо към:навигация, търсене

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Prayer
Topic Index
About this resource
English: What Should We Pray For?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Prayer

Translation by Desiring God

Един от начините да си отговорим на този въпрос е да видим за какво са се молели в ранната църква. Ето списък, направен според Новия Завет. Той може да ви насочи как да се молите. Предлагам от време на време да се молите, съобразявайки се с него, за да не пропуснете нещо, което се съдържа в Новия Завет. Не е необходимо винаги да се молим за всичко, включено в списъка. Ще бъде добре обаче, през повечето време молитвите ни да имат широтата и дълбочината на новозаветните.

Те призоваваха Бог да възвеличи името Си в света.

А вие се молете така: Татко наш, Който си на Небесата, да бъде свято Твоето име. (Матей 6:9)

Те призоваваха Бог да разпростре Царството Си в света.

Да дойде твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. (Матей 6:10)

Те призоваваха Бога благата вест да се разнася бързо и да тържествува.

Най- после, братя, молете се за нас да напредва Господнето слово и да се прославя, както и у вас. (2 Солунци 3:1)

Те призоваваха Бог да ги изпълни със Святия Дух.

И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него! (Лука 11:13; Ефесяни 3:19)

Те призоваваха Бог да защити хората Си в делото им.

Та Бог ли няма да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? (Лука 18:7)

Те призоваваха Бог да спаси невярващите.

Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израил. (Римляни 10:1)

Те призоваваха Бог да ги води да използват меча на Духа.

Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово. И молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. (Ефесяни 6:17,18)

Те призоваваха Бога да им даде смелост при провъзгласяването на благовестието.

И молете се в Духа по всяко време…и за мене, та като отворя устата си, да ми се даде слово, за да оповестя дързостно тайната на благовестието. (Ефесяни 6:18,19)
И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на твоите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост. (Деяния 4:19)

Те се обръщаха към Бога за знамения и чудеса.

Докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Служител Исус. (Деяния 4:30)
Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. (Яков 5:17,18)

Те се обръщаха към Бога за изцеление на ранените си другари.

Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име; и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. (Яков 5:14,15)

Те призоваваха Бог да изцелява невярващите.

И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него и като се помоли, положи ръце на него и го изцери. (Деяния 28:8)

Те се обръщаха към Бог за изгонване на демони.

И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. (Марк 9:29)

Те се молеха на Бога за чудни освобождения от пленничество.

И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него…И като поразмисли, дойде в къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме беше Марк, където бяха събрани мнозина да се молят. (Деяния 12:5,12)
Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха; и веднага всичките врати се отвориха, и оковите на всички се развързаха. (Деяния 16:25,26)

Те се обръщаха към Бога да възкресява умрели.

Петър поиска всички да излязат от стаята, коленичи и се помоли. После се обърна към умрялата и каза: „Тавита, стани!“ Тя отвори очи и като видя Петър, се надигна и седна. (Деяния 9:40)

Те призоваваха Бога да задоволява потребностите на войската си.

Дай ни днес хляба, от който се нуждаем. (Матей 6:11)

Те се обръщаха към Бога за дългосрочна мъдрост.

Ако пък на някого липсва мъдрост, да поиска от Бога, който щедро дава на всички и никого не порицава, и той ще му я даде. (Яков 1:5)

Те призоваваха Бог да установи ръководството на предната линия.

След като поставиха презвитери за всяка църква, Павел и Варнава с пост и молитви ги повериха на Господа, в когото презвитерите бяха повярвали. (Деяния 14:23)

Те призоваваха Бог да изпрати подкрепление.

Затова, молете се на Господаря на жътвата да изпрати работници на своята жътварска нива. (Матей 9:38)
Един път, докато служеха на Господа и постеха, Святият Дух им каза: „Отделете ми Варнава и Савел, за да изпълнят делото, за което съм ги призовал.“ След като църквата бе постила и се бе молила, те положиха ръцете си върху Варнава и Савел и ги изпратиха. ( Деяния 13:2,3)

Те се обръщаха към Бога за успех на други мисионери.

Моля ви, братя и сестри, чрез нашия Господ Исус Христос и чрез любовта, която Духът ни дава, борете се заедно с мен в молитвите си към Бога за мен. да бъда избавен от невярващите в Юдея и помощта, която нося в Ерусалим, да бъде приета добре от Божиите хора там. (Римляни 15:30,31)

Те се обръщаха към Бога за единство и съзвучие в редиците си.

Моля се не само за тях, но и за всички, които ще повярват в мен чрез тяхното послание, за да бъдат те едно цяло, както ти, Отче, си в мен и аз съм в теб. Моля се те също да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти ме изпрати. (Йоан 17:20,21)

Те се обръщаха към Бога за насърчение и сплотеност.

Ден и нощ най-усърдно се молим да можем да ви видим отново и да ви дадем всичко, от което се нуждаете, за да укрепне вярата ви още повече. (1 Солунци 3:10)

Те се обръщаха към Бога за дух на прозорливост.

Това е молитвата ми: Любовта ви да расте все повече и повече и заедно с нея да имате пълно познание и всякакво прозрение; да различавате доброто от злото и да изберете доброто; да бъдете чисти и неопетнени в Деня, когато Христос дойде. (Филипяни 1:9,10)

Те призоваваха Бога за да узнаят волята Му.

Ето защо от деня, в който чухме за това, ние също не спираме да се молим за вас, като искаме: да познаете напълно Божията воля и заедно с това познание да сте изпълнени с мъдрост и да разбирате духовните неща. (Колосяни 1:9)

Те се обръщаха към Бога, за да Го познават по-добре.

Да живеете така, както е достойно за хора, които принадлежат на Господа, и да го радвате по всякакъв начин; да вършите всякакво добро и да растете в пълното познаване на Бога. (Колосяни 1:10, вж и Ефесяни 1:17)

Те се обръщаха към Бога за сила, за да разберат любовта на Исус.

Това е причината да коленича пред Отца … Моля се да можете заедно с всички святи Божии хора да разберете ширината, дължината, височината и дълбочината на Христовата любов. (Ефесяни 3:14,18)

Те се обръщаха към Бога за повече увереност в надеждата.

Моля се очите на сърцата ви да се просветят, за да разберете към каква надежда ви е призовал, колко богато и славно е наследството, което той ще дари на всички свои святи хора. (Ефесяни 1:18)

Те се обръщаха към Бога за сила и издържливост.

да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост. (Колосяни 1:11, вж. също Ефесяни 3:16)

Те се обръщаха към Бога за по-дълбоко познание на Неговата сила в тях.

Моля се очите на сърцата ви да се просветят, за да разберете … колко несравнимо велика е мощта му в нас, вярващите, както и проявата на всемогъщата му сила. (Ефесяни 1:18,19)

Те призоваваха Бога, за да не бъде разрушена вярата им.

Но аз се молих за теб да не загубиш вярата си. И когато се върнеш при мен, укрепвай братята си. (Лука 22:32)
Затова винаги бъдете нащрек и се молете да можете да избегнете всичко, което ще се случи, и да застанете пред Човешкия Син. (Лука 21:36)

Те се обръщаха към Бога за по-голяма вяра.

Веднага бащата на детето извика: „Вярвам! Помогни на вярата ми да стане по-силна.“ (Марк 9:24, вж и Ефесяни 3:17)

Те призоваваха Бога, за да не попадат в изкушения.

И не ни въвеждай в изкушение. (Матей 6:13)
Бъдете нащрек и се молете, за да не се поддадете на изкушение. Духът ви иска да извърши онова, което е правилно, но тялото ви е слабо. (Матей 26:41)

Те призоваваха Бог да осъществи желанията им.

Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата. (2 Солунци 1:11)

Те се обръщаха към Бога за да вършат добри дела.

за да постъпвате достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. (Колосяни 1:10)

Те се обръщаха към Бога за да прости греховете им.

и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. (Матей 6:12)

Те призоваваха Бога за защита от лукавия.

И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. (Матей 6:13)